Fastighetsservice

Att hålla snyggt, helt och rent är grundläggande för att skapa trivsel bland lokal- och lägenhetsinnehavare. Genom oss får du tillgång till kvalificerade arbetare som vet vikten av sitt arbete.

Invändig fastighetsservice
Att erbjuda tjänsten fastighetsskötsel åt en förening innebär så mycket mer än rondering och kontroll av belysning. Vi utgår från föreningens unika ronderingsinstruktion, utför schemalagda uppgifter, letar efter större och minde fel och brister i och runt fastigheten.
Vår invändiga fastighetsservice innefattar tillsyn & skötsel av fastighetens belysningssystem, lås och dörrstängarfunktioner. Genomgång av vindar, cykelrum, avfallsrum, grovsoprum, samt driftsutrymmen såsom undercentraler, fläktrum och elrum. Vi utför även kontroll av fastighetens tvättstugeutrustning och genomför översyn av golvbrunnar i fastighetens allmänna och tekniska utrymmen.

Utvändig fastighetsservice
Vår utvändiga fastighetsservice består av tillsyn & skötsel av yttertak, skärmtak, fasader, loftgångar, takluckor, fönster, kupoler och entréer. Vi rensar och rengör stup- och hängrännor, samt kontrollerar dagvattenbrunnarna så att ingen risk för översvämning föreligger. Funktionskontrollerar fasad- och stolpbelysning. Därtill tillhandahåller vi även klottersanering och snöröjning.

Mark- och tomtskötsel
Vi ser till att markytor och utrustning på tomten är i bra skick. Skräp på tomtmarken omhändertas och papperskorgar töms. Vi utför även gräsklippning och trädgårdsarbete, .

VA- och VVS-kontroll
Vår fastighetsservice inkluderar läckagekontroll av synliga ledningar och ventiler, samt tillsyn av rensbrunnar och brunnslock. Vi utför tillsyn av avloppssystem. Även fastighetens värmesystem kontrolleras, vilket inkluderar temperaturgivare, systemtryck, radiatorer, radiatorventiler, expansionskärl och luftningsventiler. Till detta kommer funktionskontroller av styrventiler och säkerhetsventiler, samt motionskörning av radiatorpumpar och avläsning av fastighetens vattenförbrukning.